Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FOCUS vastgoedstyling & fotografie

Artikel 1 Algemeen
1.1. Definities: a. FOCUS vastgoedstyling & fotografie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61639907, gevestigd te Tilburg b. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die met FOCUS vastgoedstyling & fotografie een overeenkomst sluit; c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en FOCUS vastgoedstyling & fotografie.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met FOCUS vastgoedstyling & fotografie, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijke en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FOCUS vastgoedstyling & fotografie en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1. FOCUS vastgoedstyling & fotografie draagt er zorg voor de uitvoering van de overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren, rekening houden met de belangen van opdrachtgever.
2.2. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever kan slechts de door FOCUS vastgoedstyling & fotografie goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘ruwe’, onbeperkte foto’s.
2.2. Indien van de overeenkomst tevens het inmeten van de maten van een ruimte, dan wel het vermelden van die maten in visualisaties, onderdeel uitmaakt, betreft het slechts een indicatieve aanduiding waar door FOCUS vastgoedstyling & fotografie geen garantie op juistheid en/of volledigheid op wordt gegeven. FOCUS vastgoedstyling & fotografie zal uiteraard de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het inmeten en weergeven van maten in visualisaties doch staat FOCUS vastgoedstyling & fotografie niet in voor het bestaan van enige onjuistheden of onvolledigheden van de metingen en plattegronden. FOCUS vastgoedstyling & fotografie is niet aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige meting of plattegrond.
2.3. Opdrachtgever draagt zorg voor het toegankelijk en representatief zijn van de locatie waar de overeenkomst betrekking op heeft, alsmede het beschikbaar zijn van de redelijkerwijs voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke faciliteiten op die locatie.
2.4. Na uitvoering van de overeenkomst worden de geproduceerde visualisaties uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 3 Levertijd
3.1. De door FOCUS vastgoedstyling & fotografie opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van FOCUS vastgoedstyling & fotografie een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Intellectueel eigendom
4.1. Alle rechten met betrekking tot bij de uitvoering van de overeenkomst door FOCUS vastgoedstyling & fotografie geproduceerde visualisaties, waaronder begrepen de bewerkte en onbewerkte foto’s en plattegronden alsmede beschrijvingen van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden e.d., komen toe aan FOCUS vastgoedstyling & fotografie. Opdrachtgever stemt er mee in dat de door FOCUS vastgoedstyling & fotografie geproduceerde visualisaties door FOCUS vastgoedstyling & fotografie gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden/direct marketing waarvoor op grond van de privacy-wetgeving toestemming (door derden) vereist kan zijn. Ontbreken van toestemming door derden laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet. FOCUS vastgoedstyling & fotografie wordt algeheel en onvoorwaardelijk door opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken die derden jegens FOCUS vastgoedstyling & fotografie geldend kunnen maken.
4.2. De opdrachtgever dient de verkregen visualisaties als zoals vermeld in artikel 4.1 alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze visualisaties aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. 
4.3. Wanneer de opdrachtgever en FOCUS vastgoedstyling & fotografie niet tot een geslaagde overeenkomst komen, blijven de bewerkte en onbewerkte foto’s eigendom van FOCUS vastgoedstyling & fotografie en mogen deze niet door de opdrachtgever gebruikt worden, in welke zin dan ook.

Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door FOCUS vastgoedstyling & fotografie te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FOCUS vastgoedstyling & fotografie op de factuur aangegeven wijze. FOCUS vastgoedstyling & fotografie is gerechtigd in een vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van FOCUS vastgoedstyling & fotografie op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van FOCUS vastgoedstyling & fotografie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. FOCUS vastgoedstyling & fotografie kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie, documenten en visualisaties. FOCUS vastgoedstyling & fotografie is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door FOCUS vastgoedstyling & fotografie geleverde dienst(en).
7.2. FOCUS vastgoedstyling & fotografie is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie, documenten en visualisaties. FOCUS vastgoedstyling & fotografie biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FOCUS vastgoedstyling & fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan FOCUS vastgoedstyling & fotografie worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is FOCUS vastgoedstyling & fotografie  niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan FOCUS vastgoedstyling & fotografie zijn verstrekt, heeft FOCUS vastgoedstyling & fotografie het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4 FOCUS vastgoedstyling & fotografie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FOCUS vastgoedstyling & fotografie is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor FOCUS vastgoedstyling & fotografie kenbaar behoorde te zijn.
7.5 FOCUS vastgoedstyling & fotografie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien FOCUS vastgoedstyling & fotografie desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (of een gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt FOCUS vastgoedstyling & fotografie ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar FOCUS vastgoedstyling & fotografie geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 werkdagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan FOCUS vastgoedstyling & fotografie kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, heeft FOCUS vastgoedstyling & fotografie het recht om binnen redelijke termijn de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door FOCUS vastgoedstyling & fotografie worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. FOCUS vastgoedstyling & fotografie zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Auteursrecht
Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

Artikel 11 Privacy en gegevensverwerking
FOCUS vastgoedstyling & fotografie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal FOCUS vastgoedstyling & fotografie de betrokkene hierover informeren.
Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever FOCUS vastgoedstyling & fotografie tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12 Diversen
12.1. FOCUS vastgoedstyling & fotografie is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is FOCUS vastgoedstyling & fotografie gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
12.3. FOCUS vastgoedstyling & fotografie is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift FOCUS vastgoedstyling & fotografie tot mededeling verplicht.
12.4. FOCUS vastgoedstyling & fotografie heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 2 jaar of meer verstreken zijn nadat FOCUS vastgoedstyling & fotografie de opdracht heeft uitgevoerd.
12.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en FOCUS vastgoedstyling & fotografie is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.


HUURVOORWAARDEN INBOEDEL FOCUS VASTGOEDSTYLING & FOTOGRAFIE

Artikel 1
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van 
FOCUS vastgoedstyling & fotografie.
1.2 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van FOCUS vastgoedstyling & fotografie voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires.
1.3 De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst, maar duurt ten minste in één maand en kan telkens verlengd worden met één maand.
1.4 Ingeval dat door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever. De schade zal worden vastgesteld en in rekening worden gebracht door FOCUS vastgoedstyling & fotografie.
1.5 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door FOCUS vastgoedstyling & fotografie gebruikt kunnen worden ten tijden van uitvoering werkzaamheden.

Artikel 2
Vanaf het moment van aflevering, is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 3
3.1 Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijk levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
3.2 De huurder zal als een goed huurder voor gehuurde zorgen.

Artikel 4 
4.1 Volledige meubelhuur wordt enkel ingezet bij een onbewoonde woning. De meubels zijn niet bedoelt om op te leven, maar gelden enkel als presentatie van de woning. Geacht wordt dan ook dat de huurder hier rekening mee houdt.
4.2 Bij meubelverhuur vraagt FOCUS vastgoedstyling betaling van de factuur vooraf. Na betaling zullen de meubels op de afgesproken dag worden geplaatst.

Artikel 5
5.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van FOCUS vastgoedstyling & fotografie opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FOCUS vastgoedstyling & fotografie niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5.2 Indien 
FOCUS vastgoedstyling & fotografie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is FOCUS vastgoedstyling & fotografie gerechtigds het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als  betrof het een afzonderlijk contract.
5.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die buiten de invloedssfeer van 
FOCUS vastgoedstyling & fotografie liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van FOCUS vastgoedstyling & fotografie, brand, extreme weersomstandigheden, stakingen en werkonderbrekingen.